Group Members

Faculty & Research Physicists

Warren B. Mori '87 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-206-0372
Viktor K. Decyk '77 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-206-0371
Philip L. Pritchett CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-825-3637
Frank S. Tsung '99 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-825-4816
John W. Tonge '02 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-267-5230
Wei Lu '06 EE CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-206-4834
Michail Tzoufras '08 EE CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-825-8512

Postdocs

Benjamin Winjum '10 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-825-8512
Weiming An '13 CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 310-825-0730

Graduate Students

Asher Davidson CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ian Ellis CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joshua May CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adam Tableman CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peicheng Yu CV Research This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Founder

John M. Dawson (1930-2001) CV In Memoriam

 


Alumni

STUDENTS

Jay Fahlen '10 EE
Benjamin Winjum '10 EE
Michail Tzoufras '08 EE
Miaomiao Zhou '07 EE
Wei Lu '06 EE
James Kniep '06
Chengkun Huang '05 EE
John Tonge '02
Dean E. Dauger '01
Brian J. Duda '00
Frank Tsung '99
Roy Hemker '99
Kuo-Cheng Tzeng '98
Chris D ecker '94
Peter Sheehy '93
Ross Bollens '93
Ronald Williams '92
Kuan-Ren Chen '91
Jao-Jang Su '90
Sanghyun Su '90
Scott Wilks '89
Farzad Kazeminejad '89
Dilruba Sultana '88
Hsin Chien Sylvee Huang '88
Warren Mori '87
In Soo Ko '87
Inge Jechart '87
Yi-Ton Yan '86
Malcom Caplan '86
Thomas Katsouleas '84
Katsunori Nakamura '83
Robert Martin ez '83
Steven Theodore Ratliff '82
Heinz Goede '80
Thomas J.T. Kwan '78
Viktor Decyk '77

POSTDOCS

Thomas Grismayer
Bertrand Lembeg
T. Tajima
Jean-Noel Leboeuf
Mieko Toida
Yasumtomo Ishii
Chuang Ren
Cheng-Chin Wu


Frequent Collaborators

Richard D. Sydora
Luis O. Silva
Ricardo Fonseca
Robert Bingham