People

Faculty & Research Physicists
 

Warren B. Mori 1987 310-206-0372

Viktor K. Decyk 1977  310-206-0371

Philip L. Pritchett 310-825-3637

Frank S. Tsung 1999 310-825-4816

John W. Tonge 2002 310-267-5230

Wei Lu 2006 310-206-4834

Michail Tzoufras 2008 310-825-8512

 

Postdocs

 

Benjamin Winjum 2010 310-825-8512

Weiming An 2013 310-825-0730
 

Graduate Students
 

Asher Davidson

Ian Ellis

Joshua May

Adam Tableman

Peicheng Yu

 

Founder
 

John M. Dawson (1930-2001) CV In Memoriam

 

Alumni
 

Students

 

Jay Fahlen '10 EE

Benjamin Winjum '10 EE

Michail Tzoufras '08 EE

Miaomiao Zhou '07 EE

Wei Lu '06 EE

James Kniep '06

Chengkun Huang '05 EE

John Tonge '02

Dean E. Dauger '01

Brian J. Duda '00

Frank Tsung '99

Roy Hemker '99

Kuo-Cheng Tzeng '98

Chris D ecker '94 

Peter Sheehy '93 

Ross Bollens '93 

Ronald Williams '92 

Kuan-Ren Chen '91 

Jao-Jang Su '90

Sanghyun Su '90

Scott Wilks '89

Farzad Kazeminejad '89

Dilruba Sultana '88

Hsin Chien Sylvee Huang '88

Warren Mori '87

In Soo Ko '87

Inge Jechart '87

Yi-Ton Yan '86

Malcom Caplan '86

Thomas Katsouleas '84

Katsunori Nakamura '83

Robert Martin ez '83

Steven Theodore Ratliff '82

Heinz Goede '80

Thomas J.T. Kwan '78

Viktor Decyk '77

 

Postdocs
 

Thomas Grismayer

Bertrand Lembeg

T. Tajima

Jean-Noel Leboeuf

Mieko Toida

Yasumtomo Ishii

Chuang Ren

Cheng-Chin Wu

 

Frequent Collaborators
 

Richard D. Sydora

Luis O. Silva

Ricardo Fonseca

Robert Bingham